Hlášení

Česká republika a Polsko – analýza a srovnání prosazování zájmů v Evropské unii v oblasti zahraniční politiky a hospodářské a měnové unie

Vedoucí projektu: David Král, Vladimír Bartovic

Doba trvání projektu: probíhající (leden – prosinec 2013)

Shrnutí projektu:

Záměrem projektu je analyzovat a srovnat, jaké strategie a nástroje používá Česká republika a Polsko při prosazování svých návrhů v EU v oblasti zahraniční politiky a hospodářské a měnové unie a do jaké míry byly obě země při prosazování svých pozic úspěšné.

Cíle projektu jsou:

  • prozkoumat, zda mají obě země ve dvou zkoumaných oblastech jasně definované zájmy, jak formulují své návrhy a pozice pro vyjednávání na úrovni EU a jak vyjednávají se svými protějšky, jak budují koalice a ovlivňují rozhodovací procesy EU

  • srovnat přístupy obou zemí a kriticky zhodnotit úspěšnost obou zemí při prosazování svých návrhů ve dvou zkoumaných oblastech na základě vybraných případových studií

  • informovat o hlavních závěrech studie, jejich komparativní analýze a doporučeních pro další postup relevantní aktéry a širší odbornou veřejnost v obou zemích

Výstupy:

  • 4 analýzy s doporučeními (policy papers) v rozsahu cca 20 stran, zpracované dle metodologie odsouhlasené oběma projektovými partnery, vycházející především ze semi-strukturovaných rozhovorů s relevantními aktéry a z dalších relevantních pramenů.

  • komparativní studie o rozsahu cca 10 normostran, vycházející ze čtyř dílčích studií (2 české, 2 polské)

  • dva kulaté stoly, prezentující výsledky projektu relevantním aktérům s následnou diskuzí, které se budou konat v Praze a ve Varšavě a na kterých budou představeny a distribuovány jednotlivé studie i studie komparativní.

Partneři: 

Institute of Public Affairs (Polsko)

Donoři:

Česko-polské fórum MZV ČR

Publikace