Hlášení

Projekty

Evropské ekonomické vládnutí z pohledu zemí V4

Témata
Koordinace Evropské měnová unie
Rozpočet EU
Evropa 2020
Krizový management

Spolupracující strany
Budapest Business School (vedoucí partner/koordinátor), Budapest
EUROPEUM Institute for European Policy, Prraha
PISM (Polish Institute of International Affairs),Varšava
Centre for European Affairs, Bratislava

Trvání projektu
Leden 2014 - Prosinec 2014

Donor
IVF

Publikace
Europe 2020 seen from the Czech Republic

Veškeré výstupy z projektu jsou dostupné zde.

Konference "My Hero Your Enemy"

Mezinárodní konference "National Identities in Central Europe in the Light of Changing European Geopolitics 1918–1948" navazující na tradici a výsledky konference "My Hero, Your Enemy: Listening to Understand" pořádanou Ústavem soudobých dějin AV ČR pod záštitou Karla Schwarzenberga v roce 2011.

Kdy: 29. 6. - 1. 7. 2015
Kde: Fakulta sociální studií Masarykovy univerzity, Brno

Program
Panely
Factors driving nation building processes after 1918 and their implications
Case studies I: How the experience of the 1918-1948 period influences national ideologies
Case studies II: Persons who became myths

Pracovní skupiny
Tématické bloky budou doplněné pracovními skupinami, které se budou věnovatotázkám:
 • Jaká je role historie v dnešním politickém diskurzu?
 • Jak učit historii?
 • Jak vidět identitu v rámci V4, má být chápána z historického nebo dnešního hlediska?
Call for papers
Pro pracovní skupiny je vypsán call for papers. Více informací zde.

Více informací o projektu naleznete zde.

Projekt je realizován díky podpoře Visegrad Fund.


Přeshraniční spolupráce mezi Polskem a Českou republikou

Vedoucí projektu: Radomír Špok

Doba trvání projektu: probíhající (leden – prosinec 2013)

Shrnutí projektu: 

Cílem tohoto projektu je analýza přeshraniční spolupráce mezi Polskem a Českou republikou. Studie se zabývá jak spoluprací mezi státní správou (města, kraje atd.), tak celní službou, policií, školami a sportovními kluby.

Projekt se skládá ze tři částí:

 1. Kvalitativní studie – rozhovory s představiteli místní samosprávy a institucí jako policie, celní služby atd. (ČR i Polsko).
 2. Analýza výsledků výše zmíněné studie.
 3. Publikování dvou zpráv o přeshraniční spolupráci.

Zprávy budou obsahovat závěry a doporučení a upozorní na důležitost přeshraniční spolupráce v kontextu Evropské integrace - jak její pozitivní dopady, tak také výzvy a problémy, se kterými se setkala nebo se bude moci setkat. 

Outputs: 


Partner Institute of Public Affairs (Polsko)

Donor: Česko-polské fórum

 


Česká republika a Polsko – analýza a srovnání prosazování zájmů v Evropské unii v oblasti zahraniční politiky a hospodářské a měnové unie

Vedoucí projektu: David Král, Vladimír Bartovic

Doba trvání projektu: probíhající (leden – prosinec 2013)

Shrnutí projektu:

Záměrem projektu je analyzovat a srovnat, jaké strategie a nástroje používá Česká republika a Polsko při prosazování svých návrhů v EU v oblasti zahraniční politiky a hospodářské a měnové unie a do jaké míry byly obě země při prosazování svých pozic úspěšné.

Cíle projektu jsou:

 • prozkoumat, zda mají obě země ve dvou zkoumaných oblastech jasně definované zájmy, jak formulují své návrhy a pozice pro vyjednávání na úrovni EU a jak vyjednávají se svými protějšky, jak budují koalice a ovlivňují rozhodovací procesy EU

 • srovnat přístupy obou zemí a kriticky zhodnotit úspěšnost obou zemí při prosazování svých návrhů ve dvou zkoumaných oblastech na základě vybraných případových studií

 • informovat o hlavních závěrech studie, jejich komparativní analýze a doporučeních pro další postup relevantní aktéry a širší odbornou veřejnost v obou zemích

Výstupy:

 • 4 analýzy s doporučeními (policy papers) v rozsahu cca 20 stran, zpracované dle metodologie odsouhlasené oběma projektovými partnery, vycházející především ze semi-strukturovaných rozhovorů s relevantními aktéry a z dalších relevantních pramenů.

 • komparativní studie o rozsahu cca 10 normostran, vycházející ze čtyř dílčích studií (2 české, 2 polské)

 • dva kulaté stoly, prezentující výsledky projektu relevantním aktérům s následnou diskuzí, které se budou konat v Praze a ve Varšavě a na kterých budou představeny a distribuovány jednotlivé studie i studie komparativní.

Partneři: 

Institute of Public Affairs (Polsko)

Donoři:

Česko-polské fórum MZV ČR

Think Global – Act European II – Příspěvek evropských think-tanků k španělskému, belgickému a maďarskému předsednictví

Vedoucí projektu za EUROPEUM: David Král

Doba trvání projektu: ukončen (listopad 2009)

Shrnutí projektu:

Pokračování projektu TGAE. Mezinárodní projekt pod vedením Notre Europe (Paříž) měl za cíl formulovat doporučení k prioritním oblastem programu předsednického tria – Španělsko, Belgie a Maďarsko.


Výstupy: 

Partneři:

Notre Europe (Francie)

Real Instituto Elcano (Španělsko)

GKI (Belgie)

Egmont (Belgie)

Brussels European and Global Economic Laboratory (Belgie)

Centre for European Policy Studies (Belgie)

Centre for European Reform (Velká Británie)

DemosEuropa Centre for European Strategy (Polsko)

Danish Institute for International Studies (Dánsko)

European Council for Foreign relations (Londýn- Madrid-Athény-Paříž)

Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (Řecko)

Swedish Institute for European Policy Studies (Švédsko)

German Institute for International and Security Affairs (Německo)

Future EU Leaders´ Academy - What Europe in 2020?

Vedoucí projektu: David Král, Vladimír Bartovic

Doba trvání projektu: ukončen (srpen 2011 – srpen 2012)

Shrnutí projektu:

Cílem tohoto projektu je shromáždit potenciální budoucí lídry z 6 evropských zemí (z České republiky, Francie, Španělska, Polska, Lotyšska a Makedonie) a z různých segmentů společnosti (politické strany, akademické sféry, nevládních organizací, médií atd.) k diskusi o některých z klíčových otázek a problémů, kterým EU v tomto desetiletí čelí. Skupina stráví společně jeden týden semináři, diskuzemi a simulacemi pod vedením partnerů projektu. Akademie bude probíhat v Praze na konci července a začátku srpna 2012.

Více informací o programu na www.feula.eu

 
Partneři:
Barcelona Centre for International Affairs (Španělsko)
Centre for Research and Policy Making (Makedonie)
Institute of Public Affairs (Polsko)
Nouvelle Europe (Francie)
PROVIDUS Centre for Public Policy (Lotyšsko)

Donoři:

Europe for Citizens Programme, Evropská komise

Publikace