Hlášení

Vztah vybraných právních nástrojů přijímaných v rámci policejní a soudní spolupráce v trestních věcech k mezinárodněprávním závazkům ČR v oblasti mezinárodní trestní spolupráce.

Vedoucí projektu: Ivo Šlosarčík

Doba trvání projektu: ukončen (leden – září 2009)

Shrnutí projektu:

Cílem projektu bylo posouzení vztahu vybraných právních nástrojů přijímaných v rámci policejní a soudní spolupráce v trestních věcech (Hlava VI Smlouvy o EU) k mezinárodněprávním závazkům ČR v oblasti mezinárodní trestní spolupráce, se zaměřením na rámcová rozhodnutí Rady EU a jejich aplikaci ve vztazích mezi členskými státy (s ohledem na možný rozpor s prováděním příslušných mezinárodních smluv v dané oblasti, včetně problematiky modifikace těchto smluv ve smyslu Víděnské úmluvy). Tento projekt byl realizován na zakázku Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Výstupy:

  • Výstupem byla odborná studie v rozsahu 60 stran, obsahující kritické zhodnocení oblasti výzkumu, identifikaci problémových bodů a doporučení pro Českou republiku. Studie byla vytvořena pouze pro potřeby Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Donoři:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR