Hlášení

Projekty

Europa Secura 2015

V Brdech bylo zahájeno celostátní finále soutěže Europa Secura 2015

Europa Secura 2015Ve vojenském újezdu Brdy, ve výcvikovém zařízení Valdek, byl dnes zahájen osmý ročník celostátního finále soutěže Europa Secura 2015. Do základního kola soutěže se v letošním roce přihlásili studenti z 82 středních škol z dvanácti krajů ČR. Celostátního finále se zúčastní celkem 39 studentů, kteří prošli základním a krajským kolem. Projekt Europa Secura pořádá Institut pro evropskou politiku – Europeum společně s resortem obrany.

Soutěž je zaměřena na problematiku Evropské unie a Severoatlantické aliance a na jejich role v systému světové bezpečnosti. Finále soutěže se odehrává pod fiktivním námětem na území Dormenistánu, kde je nutné uklidnit aktuální vyhrocenou politickou situaci. Studenti se v roli diplomatů postupně seznamují s místním obyvatelstvem a současně hledají důkazy o údajném násilí. Po úvodních jednáních absolvují pětadvacetikilometrový přesun v členitém zalesněném terénu. Na trase je čekají nejrůznější nástrahy - od minového nebezpečí, vodní překážky až po několikametrovou skalní propast, kterou budou muset překonat pomocí tzv. barmského mostu. V závěru pochodu budou nuceni zvládnout i vyjednávání s rebely.

Na zabezpečení celostátního finále soutěže se i v letošním roce budou podílet armádní specialisté z 13. dělostřeleckého pluku, 15. ženijního pluku, Vojenské policie a 103. centra civilně-vojenské spolupráce a psychologických operací, kteří připravují většinu vojensko-odborných disciplín. Ubytování soutěžících je zabezpečeno ve vojenském výcvikovém zařízení Valdek.

V závěrečný den, po vyhodnocení celostátního finále soutěže, navštíví studenti 13. dělostřelecký pluk v Jincích, kde pro ně budou připraveny ukázky výzbroje a techniky útvaru.

Celostátní finále soutěže Europa Secura 2015 se uskuteční od 8. do 12. června 2015.

Aktuální fotoreport naleznete na facebooku ministerstva obrany ČR.

[článek byl původně publikován na portálu www.army.cz, autor: Vladimír Palán, foto: rtm. Martina Sochorová

Národní identity ve střední a východní Evropě. Politický diskurs – vzdělávací řešení

Vedoucí projektu: Michal Vít

Doba trvání projektu: probíhající (červenec 2013 – červenec 2014)

Shrnutí projektu:

Hlavním významem projektu je vytvoření na základě pečlivé analýzy vzdělávací materiály, které mapují způsob komunikace politických stran v politikách národních identit dohromady s postoji mladé generace. Tyto materiály budou sloužit jako prevence proti společenské manipulaci politických stran v otázkách národní identity, nacionalismu a extremismu se zaměřením na mladou generaci, která je obzvláště vystavena tomuto nebezpečí. Projekt přináší praktickou aplikaci teoretických poznatků ve výzkumu politické komunikace ve výše uvedených oblastech a postojů mladé generace k politickému životu. Pomocí vzdělávacích seminářů pro české a německé středoškolské studenty budou aplikovány poznatky výzkumu. K přípravě vzdělávacích seminářů  bude použita metodologie podporující kritické myšlení např. formou parlamentní debaty a další metody využívané především v rámci neformálního vzdělávání v evropském kontextu.

Výstupy:

  • expertní workshop
  • green paper v oblasti vzdělávání o problematice národní identity
  • studie zaměřující se na komunikační mechanismy politických stran v oblasti národní identity
  • vzdělávací semináře pro středoškolské studenty v ČR a Německu
  • internetová stránka projektu www.ceeidentity.eu

Partneři:

Centrum pre výskum etnicity a kultúry (Slovensko)

Foundation for Intercultural Education (Maďarsko)

Pedagogical University of Cracow (Polsko)

Institute for European Politics (Německo) 

Donoři:

Mezinárodní visegrádský fond

Česko-německý fond budoucnosti

Agentura EU pro základní práva - pohledy z nových členských států a Německa

Vedoucí projektu: Vladimír Bartovic

Doba trvání projektu: ukončen (listopad 2006)

Shrnutí projektu:

V rámci projektu "Agentura EU pro základní práva - pohledy z nových členských států a Německa" byly organizovány dva semináře v Česká republika (v Praze a Brně). Cílem obou seminářů byla diskuze o nezbytnosti a právní názory na existenci Agentury pro základní práva, respektive o transformaci Evropského střediska pro sledování rasismu a xenofobie na výše uvedenou agenturu. Semináře byly panelové diskuse, kde různé zúčastněné strany vyjádřily svá stanoviska. Hlavním hostem byl Jaroslav Przemyslaw z Centra pro mezinárodní vztahy v Polsku, který představil výsledky mezinárodního výzkumu a veřejného mínění na toto téma. Semináře byly otevřeny veřejnosti a proběhly za účasti zúčastněných subjektů ze státní správy, akademické obce a nevládních organizací. Oba semináře se zúčastnilo více než šedesát účastníků.

Partneři:

Mezinárodní Politologicjký ústav, Masarykova Univerzita

Transparentnost lobbingu v členských státech EU střední a východní Evropy

Vedoucí projektu: Radomír Špok

Doba trvání projektu: ukončen (duben – říjen 2011)

Shrnutí projektu:

“Transparentnost v lobbing” byl součástí mezinárodního projektu PASOS a konal se v několika státech střední a východní Evropy. EUROPEUM provádělo výzkum hlavních rysů lobbistické scény a její regulace v kontextu České republiky. Studie o lobbingu obsahuje doporučení České republice v této oblasti. Tyto národní studie, pokrývající situaci v daných zemích, představují velmi důležitou součást projektu, neboť mají za cíl odhalit hlavní aspekty lobbistické scény a její regulace v rámci národního kontextu (historické pozadí, definování lobbingu, lobbistickou praxi, stanovené účely a známé důvody pro regulaci či neregulaci lobbingu). Tyto zprávy posloužily jako jeden z hlavních zdrojů pro vytvoření širší komparativní studie. Zakončením projektu byla mezinárodní konference pořádaná zadavatelem projektu PASOS.

Think-tanky by měly být připravené se konstruktivně zapojit do probíhajících dialogů a diskuzí ohledně lobbingu, majíce na paměti na prvním místě zájem o transparentnost těchto aktivit, stejně tak i potřebu vytrvat ve své většinou neziskové formě. Ta je argumentem pro zlepšování a implementaci práva a příslušných politik, tak jak je to prováděno think-tanky, politicko –analytickými instituty či společensko-občanskými organizacemi.

Výstupy:

Policy papers

Partneři:

Center for Public Policy PROVIDUS (Lotyšsko)

Center for Political Studies at the Central European University (Maďarsko)

The Peace Institute (Slovinsko)

European Institute (Bulharsko)

International Centre for Political Studies (Ukrajina)

Donoři:

PASOS-Policy Association for an Open Society

Příspěvek k debatě o reformě zpravodajských služeb v České republice; Pracovní panel k reformní agendě

Vedoucí projektu: Věra Řiháčková

Doba trvání projektu: ukončen (červen 2008 – červen 2009)

Shrnutí projektu:

Cílem projektu bylo vytvoření návrhů jak přetvořit koncept výzvědné služby v České republice a přispět do debaty vytvořením platformy pro tuto diskusi v rámci pracovního panelu expertů. Hlavními cíli projektu bylo: přispět k otevřené debatě o reformě výzvědných služeb, včetně účasti relevantních činitelů z řad expertů, veřejné správy, vlády a parlamentu; zajistit a nabídnout vyvážený pohled na různé možnosti; ovlivnit politický proces; otevřít debatu občanské společnosti, médiím a veřejnosti.

V rámci tohoto projektu pracovala skupina odborníků na závěrečné zprávě. Ta byla prezentovaná na závěrečném semináři před zástupci výzvědných služeb (včetně současných funkcionářů) a poté zpřístupněna širšímu publiku (zájmovým stranám, médiím). Zpráva byla všeobecně hodnocena jako užitečný výchozí bod či základ pro další rozhovory o reformě výzvědných služeb. Závěrečná zpráva byla poskytnuta stakeholders výzvědných služeb – členům relevantních komisí parlamentních komor, ministerstvu vnitra, úředníkům Úřadu vlády a zástupcům výzvědných služeb a vojenského štábu.

Výstupy:

V textech ze září 2008 se jednotliví členové expertního panelu vyjadřovali k následujícím bodům: zhodnocení stávajícího stavu systému zpravodajských služeb ČR a jejich fungování, detekce slabých míst systému, vytýčení tří zásadních problémů, které je nutné řešit. Níže jsou dostupné ke stažení texty těch, kteří souhlasili s jejich zveřejněním.


Pracovní skupiny

Jednotlivé pracovní skupiny byly identifikovány na základě prvotního zhodnocení stavu jednotlivými experty a jejich syntézy (názorová mapa). Jednalo se o problematiku: I) struktury a legislativního ukotvení ZS, II.) dohledu a kontroly nad ZS, III.) vztahu ZS-zákazník a problému koordinace ZS na vládní úrovni.

Skupina I. – Struktura a legislativa

Skupina II. – Dohled a kontrola

Skupina III – Vztah zákazník-ZS a koordinace

Výstupem tohoto projektu byl policy paper obsahující krátkodobá, střednědobá i dlouhodobá doporučení - http://www.europeum.org/doc/pdf/PP_Europeum_English_final.pdf


Donoři:

OSI Think Tank Fund v rámci iniciativy Open Society New Response Projects

Regulace lobbingu na centrální úrovni v České republice

Vedoucí projektu: Radomír Špok

Doba trvání projektu: ukončen (září 2009 – prosinec 2010)

Shrnutí projektu:

Projekt se týkal regulace lobbingu v České republice. Důvodem této iniciativy byla neexistence jakékoli právní normy upravující tuto oblast. Širokou veřejností je pojem lobbing neboli prosazování zájmů často zaměňován s korupcí, která je považována za významný společenský problém (viz např. 18. místo ČR z 27 členských zemí EU v indexu vnímání korupce – CPI v loňském roce).  Zákonný a v rámci pravidel vedený lobbing je nedílnou součástí politického procesu a prosazování skupinových zájmů ve společnosti. Cílem tohoto projektu bylo prosadit určitou regulaci především na parlamentní úrovni prostřednictvím veřejné debaty a s pomocí řady odborníků na tuto oblast.

Výstupy:

Výstupy projektu byly studie o regulaci lobbingu ve vybraných zemích:

Donoři:

CEE Trust - the Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe