Hlášení

Projekty

Civil Servants Mobility Programme V4 Think Visegrad

V týdnu od 6. - 11. července Institut pro evropskou politiku EUROPEUM hostil skupinu ministerských úředníků z Ukrajiny v rámci transformačního projektu Civil Servants Mobility Programme V4 Think Visegrad.

Tématem semináře byla spolupráce neziskového sektoru vůči státu a naopak nastavení komunikace mezi státem a neziskovými organizacemi. V průběhu týdne měla skupina prostor pohovořit se jak se zástupci těch, pravidla nastavují (stát), tak s těmi, kdo je utváří (neziskové organizace). Účastnící měli možnost nahlédnou na celostátní úroveň, krajskou a lokální. Smyslem akce je ukázat příklady dobré praxe fungování systému v České republice lidem, kteří se v současné době podílejí na reformách ukrajinské státní správy a samosprávy.

V průběhu týdne byl na programu diskuze se zástupci Úřadu vlády, České rady dětí a mládeže, Transparency International či Institutu pro plánování a rozvoj hlavního města Prahy či se starostou Mnichova Hradiště Ondřejem Lochmanem a zástupci Libereckého kraje Pavlem Brandou a Michalem Otou.


Fotodokumentaci z návštěvy naleznete na facebookovém profilu EUROPEUM.

Odpověď na euroasijskou výzvu východoevropských zemí

Podpořeno: Mezinárodní Videgrádský Fond

Trvání projektu: Květen 2015 – Květen 2016

Vedoucí projektu: Charter'97 Foundation (Bělorusko) 

Spolupracující organizace: Institute of Public Affairs (Varšava, Polsko), Freedom Files Foundation, EUROPEUM - Institute for European Policy (Praha, Česká republika), International Centre for Democratic Transition (Budapešť, Maďarsko), M.E.S.A. 10 (Bratislava, Slovensko), Institute for Public Affairs (Bratislava, Slovensko), Centre for Social and Business Initiatives of Yaremche (Ukrajina).

Cíle: Cílem projektu je propagovat integraci do Evropské unie ve dvou zemích Východoevropského partnerství - v Bělorusku a na Ukrajině sdílením zkušeností získáných zeměmi V4 v politické a socio-ekonomické sféře (reformy, vyrovnávání se s budoucností), včetně úspěchů a neúspěchů a vytvořit vhodnou reakci na snahy podrýt proces integrace v zemích Východního Partnerství do EU.

Projektové aktivity obsahují analýzu a porovnání zkušeností zemí V4 a Východoevropského Partnerství, vytvoření politických doporučení, publikování článků a rozhovorů s experty.

Výstupy:
- Analýza
- Konference

Podpořeno:

Mezinárodní Visegrádský Fond

Podpora V4 ekonomické integraci Gruzie a Moldávie do EU

Vedoucí projektu: Vladimír Bartovic

Doba trvání projektu: probíhající (červen – září 2014)

Shrnutí projektu:

Hlavním cílem projektu je asistovat Gruzijské a Moldavské vládě v nastavování koordinačních rámců s lokálnímiekonomickými komunitami a tím umožnit efektivní začlenění těchto ekonomických komunit do procesů vedoucích kpodpisu DCFTA s EU a stejně tak k jejímu následné implementaci.

Výstupy:

Partneři:

Foreign Policy Association of Moldova (Moldávie)
Institut pro evropskou politiku EUROPEUM (ČR)
demosEUROPA - Centre for European Strategy (Polsko)
The Slovak Atlantic Commission (Slovensko)
The Centre for Euro-Atlantic Integration and Democracy (Maďarsko)


Donoři:

Mezinárodní visegrádský fond


Strategie a nástroje pro zvýšení veřejného povědomí o nejrůznějších aspektech evropské integrace

Vedoucí projektu: Vladimír Bartovic

Doba trvání projektu:  ukončen (leden-prosinec 2009)

Shrnutí projektu:

Projekt byl navržen s cílem poskytnout pomoc při rozvoji podpůrných nástrojů ukrajinskému veřejnému mínění o evropské integraci. Projekt byl založen na spolupráci mezi českými a ukrajinskými účastnickými organizacemi a byl realizován v obou zemích. Hlavním cílem projektu bylo předat know-how českých nevládních organizací, masových médií a veřejných organizací o nejrůznějších aspektech evropské integrace a budování veřejného povědomí o ní.


Výstupy:
  • česko-ukrajinský workshop s tréninkovými prvky s cílem vyvinout nástroje a strategie, které by bylo možné aplikovat se záměrem zvýšit veřejné povědomí o rozličných tématech evropské integrace na Ukrajině
  • studijní výlet do Prahy (14. - 19. prosince 2009) pro vybrané účastníky

Partneři:
Donetsk Youth Debate Center (Ukrajina)

Donoři:

East-East: Partnership Beyond Borders Program - Open Society Foundations

Black Sea Trust for Regional Cooperation German Marschall Fund of the United States

Kosovská debata o evropských otázkách

Vedoucí projektu: David Král, Vladimír Bartovic
 
Doba trvání projektu: ukončen (leden-prosinec 2009)

Shrnutí projektu:

Hlavním cílem projektu bylo posílit schopnost a způsobilost kosovských nevládních organizací zapojených do tří oblastí veřejné politiky (právo, ekonomika a vzdělání) aktivně se účastnit politického cyklu – od identifikace nejnaléhavějších problémů Kosova v těchto oblastech po analýzu těchto problémů. Zmíněné nevládní organizace také formulovaly své vlastní návrhy na řešení. Záměrem bylo také zvýšit úroveň místní odborné způsobilosti a veřejné debaty o závažných problémech Kosova, které jsou klíčové z hlediska možnosti započetí procesu přistoupení k EU s pomocí odborníků z České republiky a aktivní přístup občanské společnosti, který může ovlivnit politická rozhodnutí týkající se sbližování Kosova a EU.


Výstupy:
Partneři:

Kosovo Civil Society Foundation (Kosovo)

Donoři:
Ministerstvo zahraničních věcí v České republice
National Endowment for Democracy

Česká republika a Polsko – zastánci rozšíření EU

Vedoucí projektu: David Král

Doba trvání projektu: ukončen (září-prosinec 2010)

Shrnutí projektu:

Projekt byl společnou česko-polskou iniciativou s evropským rozměrem. Hlavním cílem bylo odpovědět na otázku, jak by Polsko a Česká republika mohli přispět k překonání současné patové situace v procesu rozšíření. Projekt zkoumal způsoby, jak posílit a zlepšit polsko-českou spolupráci v rámci rozšíření (např. nové nápady a iniciativy týkající se překážky a výzvy ležící před ním, zintenzivnění vztahů se státy ochotny se stát členy EU).

Výstupy:

  • Kulatý stůl "Czech Republic and Poland: Advocates of the EU Enlargement?" (6. září, Praze). Pouze pro pozvané. Program zde.
  • Prezentace zprávy "Česká republika a Polsko – zastánci rozšíření EU" a veřejná debata "Představa rozšířené EU: neúspěch či průlom?", Varšava, 14. prosince 2010 - zde. Pozvanka zde.

Partneři:

DemosEuropa – Center for European Strategy (Varšava)

Donoři:

Česko-polské fórum MZV ČR