Hlášení

Oznámení
  • Lack of access rights - File 'http:/www.europeum.org/images/jeseniky.png'
  • Lack of access rights - File 'http:/www.europeum.org/images/osf_praha_cz.png'
  • Lack of access rights - File 'http:/www.europeum.org/images/jeseniky.png'
  • Lack of access rights - File 'http:/www.europeum.org/images/osf_praha_cz.png'

Projekty

Jeseníky a politické vyčleňování

jeseníkyProblematika vyčleňování menšin a hledání „nepřítele“ se stává stále více relevantní v české společnosti. Zároveň je otázkou času, kdy se tohoto tématu chopí i politická hnutí. Tento trend je patrný zejména v lokalitách, které jsou ekonomicky a společensky znevýhodněné a potýkají se celou řadou sociálních problémů – vysoká nezaměstnanost, nepříznivé vyhlídky pro rozvoj atd. Jak ukázaly parlamentní volby v roce 2013, voličská podpora pro hnutí používající tuto „taktiku vyloučení“ (např. Úsvit na celostátní úrovni) je vyšší něž průměr v ČR. Jednou z těchto lokalit je i oblast Jeseníků – v tomto případě okresy Jeseník a Bruntál. Oba okresy splňují veškeré výše popsané atributy a proto je riziko politické manipulace výrazně vyšší.

Co projekt zkoumá?

Zaměřili jsme se na 9 největších měst v regionu, kde politika není již jen o osobních preferencích, ale také o střetu ideí a názorů. Níže uvedená města jsou dílčími centry zkoumaného regionu a hrají – v místním kontextu – důležitou roli v utváření společenského života na místní úrovni.

Zaměřili jsme se na následující města (v abecedním pořadí): Bruntál, Břidličná, Budišov nad Budišovkou, Javorník, Jeseník, Krnov, Rýmařov, Vrbno pod Pradědem a Zlaté Hory.

Zkoumali jsme volební kampaň pro komunální volby všech politických hnutí kandidujících ve zmíněných městech: vylepené plakáty, bilboardy, internetové a facebookové stránky, zprávy tisku, volební programy a rozhovory s místními obyvateli.

V analýze jsme se soustředili na témata, kterým se jednotlivé strany a hnutí věnují se zaměřením na oblast bezpečnosti a sociální oblasti. Profily jednotlivých měst obsahují analýzu veškerých relevantních témat vztahující se k popsaným oblastem.

Výsledky projektu

Ve všech případech – s drobnou výjimkou Bruntálu – dochází k tomu, že místní se mezi sebou identifikují s daným městem. Důvod pro nevytahování sociálních témat je v zásadě lakonický – všichni se všemi znají a nebudou vytvářet problém, který z podstaty města nelze vyřešit. Proto se pozornost věnuje primárně praktickým problémům zdánlivě ovlivnitelných z lokální úrovně. I na přímé otázky týkající se soužití s romskou populací místní obyvatelé ve většině případů odpovídají, že je bezproblémová. Výjimkou je cílené sestěhovávání do ohrožených lokalit za účelem tzv. Sociálního podnikání.

Co jsme v projektu zjistili si můžete přečíst tak na našem blogu a na stránkách projektu.

OSF

Série kulatých stolů k otázkám strategických zájmů ČR v EU

Vedoucí projektu: David Král, Vladimír Bartovic

Doba trvání projektu: probíhající (leden – prosinec 2013)

Shrnutí projektu:

Tento projekt je zaměřen na rozvinutí odborné debaty v otázkách strategického působení a zájmů České republiky v Evropské unii. Cílem je umožnění expertní výměny názorů mezi zástupci především nestátní a akademické sféry na straně jedné a zástupci státní správy, zabývající se evropskou problematikou, a experty politických stran na straně druhé. Takováto platforma by pak měla přispět k budování širšího odborného konsensu ohledně klíčových otázek budoucího vývoje EU a formulaci strategických koncepcí v těchto oblastech na straně státní správy a politické reprezentace, s cílem jejího etablování jakožto permanentní iniciativy pro dialog mezi odborníky ze státní sféry, nestátní sféry a zástupci relevantních politických stran.

Výstupy:

  • Kulatý stůl Silná bezpečnostní a obranná politika EU jako zájem ČR? Uzavřena akce se uskutečnila ve čtvrtek 28. března 2013 od 15 do 17 hodin na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Účastníci diskutovali o bezpečnostním prostředí a institucionálním rámci, o rozvoji schopností či o vazbě bezpečnostní politiky na politiku zahraniční a hospodářskou.
  • Kulatý stůl Otázka budoucnosti Spojeného království v Evropské unii a jeho implikace. Uzavřena akce se uskutečnila ve středu 24. dubna od 14 do 16 hodin na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Účastníci diskutovali o požadavcích Velké Británie vůči EU, o postoji České republiky a o možných scénářů vztahů VB a EU.
  • Kulatý stůl Východní parnterství: kam po Vilniusu? Uzavřena akce se uskutečnila v pondělí 17. června od 15 do 17 hodin na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Účastníci hodnotili dosavadní aktivitu ČR v rámci VP, na co by se měla zaměřovat do budoucna a co konkrétního může státům VP nabídnout.
  • Kulatý stůl efektivní podpora demokracie: nástroje a aktivity EU. Uzavřená akce se uskutečnila ve čtvrtek 10. října 2013 od 14 do 16 hodin na Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Účastníci debatovali o podpoře demokracie a lidských práv ve vnějších vztazích EU a o efektivitě současných nástrojů, kterými EU disúponuje vůči členským zemím.
  • 6 odborných seminářů, 6 podkladových studií

Partneři:

MZV ČR

Vybraní experti z dalších českých think-tanků, nevládních neziskových organizací, zástupců politických stran, vybraných oblastí státní správy ČR

Donoři:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR – odbor veřejné diplomacie

Dvourychlostní Evropa a role ČR v ní

Vedoucí projektu: David Král

Doba trvání projektu: probíhající (září 2012 – srpen 2013)

Shrnutí projektu:

Projekt zhodnotí, za zohlednění současného vývoje v EU, pravděpodobné oblasti vzniku dvourychlostní Evropy či dalších projevů diferenciované integrace, popíše možné scénáře dalšího vývoje v identifikovaných oblastech a zhodnotí důsledky neúčasti ČR na integraci v jednotlivých oblastech.

Výstupy:

  • studie, konceptualizující pojem dvourychlostní Evropy, hodnotící současný stav flexibilní/diferencované integrace v EU, především s ohledem na aktuální vývoj v Eurozóně, naznačující scénáře dalšího vývoje a obsahující doporučení pro státní správu a politickou reprezentaci

Partneři:

MZV ČR

Donoři:

Technologická agentura České republiky – program Beta

Vytvoření fundraisingového schématu na základě přidruženého členství (Phare - program rozvoje občanské společnosti)

Vedoucí projektu: Radomír Špok

Doba trvání projektu: ukončen (červenec 2003 – červenec 2004)

Shrnutí projektu:

Cílem projektu bylo zajištění spolufinancování Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM z jiných než grantových prostředků. Za tímto účelem bylo vytvořeno schéma přidruženého členství v Europeu pro obchodní společnosti, malé a střední podniky, instituce (především zastupitelské úřady) i fyzické osoby. Po zaplacení diferencovaného ročního členského příspěvku měli přidružení členové nárok využívat členské výhody. Členské výhody zahrnovali především přednostní přístup k aktuálním analýzám produkovaným v Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM, možnost účasti na seminářích, kulatých stolech a konferencích pořádaných Europeem. Zlaté členství (určené především obchodním společnostem) navíc umožnilo prostřednictvím účasti v Čestném představenstvu Europea hodnotit programové aktivity a spolurozhodovat o výzkumných prioritách pro budoucí období.

Výstupy:

Zájemci si mohou přečíst zprávu o výsledcích projektu.

Donoři:

Evropská unie

Nová role parlamentů v rozhodovacích procesech EU: předchozí zkušenosti a nové výzvy v souvislosti s Lisabonskou smlouvou

Vedoucí projektu: David Král

Doba trvání projektu: ukončen (březen–prosinec 2010)

Shrnutí projektu:

Záměrem projektu bylo zkoumat roli středoevropských parlamentů (Česká republika, Slovensko, Polsko, Německo) v rozhodovacích procesech EU, jejich obeznámenost s novými pravomocemi, které jim přináší Lisabonská smlouva, a připravit je na aktivnější roli v rozhodovacím a legislativním procesu EU. V první fázi se analyzoval současný stav: jak se národní parlamenty podílejí na národních systémech evropské koordinace politik a právních předpisů EU. Dále  se zkoumala informovanost poslanců o nových pravidlech.

Výstupy:

Partneři:

Institute of Public Affairs (Polsko)

German Institute for International and Security Affairs (Německo)

Centre for European Policy Studies (Belgie)

Donoři:

Pražská kancelář Heinrich Böll Stiftung

Evropská letní škola 2013 - United States of Europe

Vedoucí projektu: Radomír Špok

Doba trvání projektu: každoroční projekt (od roku 2002)

Shrnutí projektu:

Evropská letní škola se zaměřuje na perspektivy evropské integrace v tomto desetiletí. Kurzy zdůrazňují zvláštní situaci, ve které se nacházejí státy střední Evropy (Česká republika, Polsko, Maďarsko), a pokusí se odpovědět na otázku, do jaké míry stále setrvávají rozdíly v myšlenkách a vizích starých a nových členských států EU. Účastníci Evropské letní školy se učí a  následně diskutují o různých otázkách jednotlivých politik.

Evropská letní škola 2013 "United States of Europe - Federalization As A Response to EU Crisis?" se zaměří na perspektivy evropského integračního procesu v tomto desetiletí, přičemž vezme v úvahu současnou politickou a ekonomickou krizi EU.

Letošní Více informací o Evropské letní škole 2013 naleznete zde

Partneři:

Karlova Univerzita v Praze

Prague College