Hlášení

Jak spolu hovořit? Vytvoření mechanizmu politického dialogu mezi zástupci NNO a orgánů veřejné moci v Kosovu

Vedoucí projektu: Vladimír Bartovic

Doba trvání projektu: ukončen (leden – prosinec  2010)

Shrnutí projektu:

Hlavním cílem projektu bylo posílení role občanské společnosti, konkrétně vybraných NNO, při tvorbě a implementaci veřejné politiky a jejich schopnosti vést strukturovaný politický dialog se státními orgány prostřednictvím využití dlouholetých zkušeností vybraných NNO a odborníků z České republiky.  Projekt měl za cíl dosáhnout zvýšení schopností kosovských NNO ovlivňovat formulaci veřejné politiky, vytvoření udržitelného rámce pro vedení dialogu o formulaci veřejné politiky mezi nevládními aktéry a veřejnými institucemi na ústřední úrovni (vláda, parlament) s využitím české zkušenosti a metod, zvýšení expertizy kosovských NNO a think - tanků a jejich aktivismu v procesu formulování veřejné politiky v daných oblastech a při její implementaci, a to za přispění české expertizy, umožnění přenosu know - how a nejlepších postupů z Česka do Kosova a vytvoření profesních vazeb mezi českými a kosovskými organizacemi a odborníky, kteří se zabývají stejnými či podobnými oblastmi veřejné politiky, tedy navázání určitého neformálního „twinningu“.

Výstupy:

 • 5-denní studijní cesta zástupců kosovských NNO do České republiky (prosinec 2010), vyškolení 10 kosovských expertů v otázkách české zkušenosti – metod a mechanizmů – pro formulovaní veřejných politik a strukturované interakce mezi nevládními aktéry a státními institucemi na ústřední úrovni (vláda, ministerstva, parlament).
 • Vyškolení 15 expertů (NNO, think tanky, zástupci vládních institucí) českými experty z nevládních organizací v otázce vedení strukturovaných a udržitelných konzultací občanské společnosti při tvorbě veřejné politiky, a to ve dvou oblastech: a) reformy v oblasti vzdělávaní a školství a b) prosazování zásad právního státu (boj proti korupci, zajištění nezávislosti soudnictví apod.).
 • 20 vyškolených zástupců NNO, institucí veřejné správy a novinářů obeznámených s vypracovanou metodikou pro vedení strukturovaného politického dialogu mezi NNO a institucemi veřejné správy a zapojených do uvedeného mechanizmu konzultací. Prostředkem dosažení byl workshop v Prištině v květnu 2010

Partneři:

Kosovo Civil Society Foundation (Kosovo)

Donoři:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR (Odbor lidských práv a transformační politiky)

East East: Partnership Beyond Borders nadace OSF Praha

Publikace

 • Publikace: Destination: Transparency project - case studies on the anti-corruption in the V4 countries

  Corruption is the most oft-cited obstacle in relations between the EU and two of its eastern partners, Moldova and Ukraine. Seeping through public and private exchanges alike, systemic corruption impedes sectoral reforms—a crucial element of modernisation. The handbook offers concrete case studies from the Visegrad countries’ anti-corruption policy tracks and proposes solutions on how Moldova and Ukraine can best capitalise on the EU’s expertise, financial assistance and political momentum in anti-corruption reforms to minimise risk and optimise success. 


  Jeden z výstupů v rámci projektu Destination: Transparency - případové studie potírání korupce v zemích V4.

  Na této publikaci se podílela naše seniorní výzkumná pracovnice Věra Řiháčková (kapitola o ČR spolu s Helenou Joachimsthalerovou).


  Stáhnout si publikaci můžete na webu PISM (pouze v angličtině).