Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je think-tankem, který se zaměřuje na programovou, projektovou, publikační a vzdělávací činnost související s procesem evropské integrace.


Hlášení

Jak spolu hovořit? Vytvoření mechanizmu politického dialogu mezi zástupci NNO a orgánů veřejné moci v Kosovu

Vedoucí projektu: Vladimír Bartovic

Doba trvání projektu: ukončen (leden – prosinec  2010)

Shrnutí projektu:

Hlavním cílem projektu bylo posílení role občanské společnosti, konkrétně vybraných NNO, při tvorbě a implementaci veřejné politiky a jejich schopnosti vést strukturovaný politický dialog se státními orgány prostřednictvím využití dlouholetých zkušeností vybraných NNO a odborníků z České republiky.  Projekt měl za cíl dosáhnout zvýšení schopností kosovských NNO ovlivňovat formulaci veřejné politiky, vytvoření udržitelného rámce pro vedení dialogu o formulaci veřejné politiky mezi nevládními aktéry a veřejnými institucemi na ústřední úrovni (vláda, parlament) s využitím české zkušenosti a metod, zvýšení expertizy kosovských NNO a think - tanků a jejich aktivismu v procesu formulování veřejné politiky v daných oblastech a při její implementaci, a to za přispění české expertizy, umožnění přenosu know - how a nejlepších postupů z Česka do Kosova a vytvoření profesních vazeb mezi českými a kosovskými organizacemi a odborníky, kteří se zabývají stejnými či podobnými oblastmi veřejné politiky, tedy navázání určitého neformálního „twinningu“.

Výstupy:

  • 5-denní studijní cesta zástupců kosovských NNO do České republiky (prosinec 2010), vyškolení 10 kosovských expertů v otázkách české zkušenosti – metod a mechanizmů – pro formulovaní veřejných politik a strukturované interakce mezi nevládními aktéry a státními institucemi na ústřední úrovni (vláda, ministerstva, parlament).
  • Vyškolení 15 expertů (NNO, think tanky, zástupci vládních institucí) českými experty z nevládních organizací v otázce vedení strukturovaných a udržitelných konzultací občanské společnosti při tvorbě veřejné politiky, a to ve dvou oblastech: a) reformy v oblasti vzdělávaní a školství a b) prosazování zásad právního státu (boj proti korupci, zajištění nezávislosti soudnictví apod.).
  • 20 vyškolených zástupců NNO, institucí veřejné správy a novinářů obeznámených s vypracovanou metodikou pro vedení strukturovaného politického dialogu mezi NNO a institucemi veřejné správy a zapojených do uvedeného mechanizmu konzultací. Prostředkem dosažení byl workshop v Prištině v květnu 2010

Partneři:

Kosovo Civil Society Foundation (Kosovo)

Donoři:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR (Odbor lidských práv a transformační politiky)

East East: Partnership Beyond Borders nadace OSF Praha