Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je think-tankem, který se zaměřuje na programovou, projektovou, publikační a vzdělávací činnost související s procesem evropské integrace.


Hlášení

Příspěvek k debatě o reformě zpravodajských služeb v České republice; Pracovní panel k reformní agendě

Vedoucí projektu: Věra Řiháčková

Doba trvání projektu: ukončen (červen 2008 – červen 2009)

Shrnutí projektu:

Cílem projektu bylo vytvoření návrhů jak přetvořit koncept výzvědné služby v České republice a přispět do debaty vytvořením platformy pro tuto diskusi v rámci pracovního panelu expertů. Hlavními cíli projektu bylo: přispět k otevřené debatě o reformě výzvědných služeb, včetně účasti relevantních činitelů z řad expertů, veřejné správy, vlády a parlamentu; zajistit a nabídnout vyvážený pohled na různé možnosti; ovlivnit politický proces; otevřít debatu občanské společnosti, médiím a veřejnosti.

V rámci tohoto projektu pracovala skupina odborníků na závěrečné zprávě. Ta byla prezentovaná na závěrečném semináři před zástupci výzvědných služeb (včetně současných funkcionářů) a poté zpřístupněna širšímu publiku (zájmovým stranám, médiím). Zpráva byla všeobecně hodnocena jako užitečný výchozí bod či základ pro další rozhovory o reformě výzvědných služeb. Závěrečná zpráva byla poskytnuta stakeholders výzvědných služeb – členům relevantních komisí parlamentních komor, ministerstvu vnitra, úředníkům Úřadu vlády a zástupcům výzvědných služeb a vojenského štábu.

Výstupy:

V textech ze září 2008 se jednotliví členové expertního panelu vyjadřovali k následujícím bodům: zhodnocení stávajícího stavu systému zpravodajských služeb ČR a jejich fungování, detekce slabých míst systému, vytýčení tří zásadních problémů, které je nutné řešit. Níže jsou dostupné ke stažení texty těch, kteří souhlasili s jejich zveřejněním.


Pracovní skupiny

Jednotlivé pracovní skupiny byly identifikovány na základě prvotního zhodnocení stavu jednotlivými experty a jejich syntézy (názorová mapa). Jednalo se o problematiku: I) struktury a legislativního ukotvení ZS, II.) dohledu a kontroly nad ZS, III.) vztahu ZS-zákazník a problému koordinace ZS na vládní úrovni.

Skupina I. – Struktura a legislativa

Skupina II. – Dohled a kontrola

Skupina III – Vztah zákazník-ZS a koordinace

Výstupem tohoto projektu byl policy paper obsahující krátkodobá, střednědobá i dlouhodobá doporučení - http://www.europeum.org/doc/pdf/PP_Europeum_English_final.pdf


Donoři:

OSI Think Tank Fund v rámci iniciativy Open Society New Response Projects